Competenties - Academie voor Leefstijl en Gezondheid

Competenties

Competenties van een leefstijlcoach

Als erkend leefstijlcoach moet je veel weten en kunnen. Zo heb je:

 • kennis en inzicht in de integrale begeleiding van jouw patiënten op het gebied van voeding, beweging en gedrag;
 • kennis en inzicht in de essentie van coaching en het adequaat begeleiden naar duurzame leefstijlverandering;
 • ruime kennis van beschikbare tools, technieken en methodieken voor de intake, het ontwerpen van het leefstijlplan en het uitvoeren van de coaching om de gewenste leefstijlverandering te realiseren.

Centraal binnen de begeleiding staat het vergroten van bewustwording, kennis, vaardigheden en inzicht bij coachees. De nadruk van de begeleiding in de onderhoudsfase ligt op educatie, gedragsbehoud en terugvalpreventie. Als leefstijlcoach heb je kennis van de richtlijnen en kun je jouw kennis toepassen in de praktijk door de aanbevelingen af te stemmen op de individuele mogelijkheden van de coachee.

De competenties op een rij
Binnen de opleiding werk je aan veel vaardigheden en competenties. Dit doen we zoveel mogelijk geïntegreerd, zodat je binnen een opdracht werkt aan diverse competenties binnen de drie pijlers coaching, beweging en voeding.

Competenties m.b.t. coaching

 • kan goede relaties ontwikkelen, langdurig en laagdrempelig;
 • richt zich op de vraag achter de vraag;
 • kan een intakegesprek houden en daaruit voortvloeiend een contract/offerte en leefstijlplan opstellen, en SMART-afspraken maken;
 • kan met SMART-doelen werken en omgaan met onrealistische doelen;
 • kan het GROW model of een afgeleid model (het 4-stappen-model) toepassen;
 • kan evalueren met coachee en/of de groep;
 • houdt tijdens het coachen voor ogen dat het belangrijkste is dat de coachee in zichzelf gelooft, zijn eigen keuze maakt en dat hij daarin succesvol is;
 • kan de coachee stimuleren om te werken met een vorm van zelfregistratie (self-monitoring).

Coachings- en gespreksvaardigheden

 • toepassen van communicatie vaardigheden als: actief en empathisch luisteren, observeren, open vragen stellen, doorvragen, confronteren, samenvatten en spiegelen;
 • kan samen met de coachee zgn. ‘verleidings-cues’ opsporen en neutraliseren en zelfcontrolestrategieën ontwikkelen;
 • kan motiveren, stimuleren, verleiden en uitdagen;
 • kan het openlijk oneens met iemand zijn;
 • kan trechteren van complex naar eenvoudig;
 • herkent weerstand en emoties en kan deze adequaat hanteren/transformeren;
 • kan pijnlijke zaken benoemen en begrijpen;
 • spoort samen met coachee negatieve kernpatronen en overtuigingen op;
 • kan verschillende probleemoplossende strategieën hanteren door het vergroten van de vaardigheden om met moeilijke situaties om te gaan;
 • kan de kern van mindfulness uitleggen en eenvoudige technieken uitvoeren samen met de cliënt, zoals een ademhalingsoefening;
 • kan verschillende dramawerkvormen hanteren voor individuele vragen.

Voor de groep

 • kan eenvoudige interactieve gezonde leefstijlworkshops en groepsprogramma’s ontwerpen en geven;
 • kan de groep begeleiden en interveniëren op inhoud- en procesniveau.

Zelfreflectie

 • kan zien en bespreekbaar maken wanneer doorverwijzing van de deelnemer naar een zorgverlener aan de orde is;
 • kan zichzelf hernemen (in geval van weerstand bij zichzelf, onmacht, projectie, emotie, twijfel etc.);
 • kan zichzelf succesvol coachen.

Algemene competenties m.b.t. fysiologie en pathologie

 • kent de fysiologie van het spijsverteringskanaal en de invloed van leefstijl op de werking ervan;
 • kent de fysiologie van afvallen en aankomen en weet welke interventies nut hebben op energiemanagement;
 • kent de pathofysiologie van leefstijlgerelateerde ziekten zoals diabetes 1 en 2, astma, COPD, hart- en vaatziekten en kanker;
 • kent de effecten van leefstijlgerelateerde ziekten op de leefstijl en vice versa.

Competenties m.b.t. voeding

 • kan een voedingsanamnese uitvoeren en subjectieve criteria en objectieve data verzamelen voor verwerking in het leefstijlplan;
 • kan aan de hand van de voedingsanamnese SMART doelen opstellen voor het leefstijlplan;
 • kan tools inzetten, zoals het eetdagboek, om coachees zich bewust te laten worden van eigen gedrag en emoties;
 • kan externe en emotionele triggers herkennen in eetgedrag;
 • kan een eetdagboek analyseren, beoordelen en bespreken;
 • herkent de belangrijkste verbeterpunten van een eetpatroon van de coachee;
 • kan de energiebehoefte berekenen aan de hand van activiteitenpatroon;
 • kent de belangrijkste voedingsstoffen en hun functie;
 • kan een voedingsplan opstellen voor mensen met overgewicht en voor mensen die willen aankomen of hun gewicht willen handhaven;
 • kan verschillende voedingspatronen herkennen en de aandachtspunten daarvan benoemen;
 • kan een goed gebalanceerd voedingsplan maken afgestemd op coachee: energieverbruik versus opname en voldoende voedingsstoffen zodat de coachee ongeveer 0,5 kg per week afvalt. Kan dit voedingsplan ook maken voor individuen die willen aankomen of gewicht willen handhaven;
 • kan samen met de coachee aangeven waar de knelpunten in de voeding zitten en alternatieven aandragen;
 • herkent de invloed van de omgeving op eetgedrag;
 • kent de verschillende behoeftes per leeftijdsfase en activiteitenpatroon;
 • kent de belangrijkste gezondheidsproblemen binnen verschillende groepen en kent de factoren die een rol spelen bij de voedingsvoorlichting;
 • kent de verschillende visies t.a.v. voedselveiligheid en kan de verschillende risico's t.a.v. voedselveiligheid benoemen en de grootte van de risico’s inschatten;
 • kan de kennis over voeding bij de belangrijkste chronische ziekten toepassen: invloed, gevolgen en risico's;
 • kent meerdere vormen van voorlichting en voorlichtingsorganisaties;
 • kan een voedingsplan samenstellen waarbij rekening wordt gehouden met budget en minimale middelen. Kan eenvoudige tips geven voor een goede voeding bij een klein budget;
 • kent de rol van voeding op vruchtbaarheid, zwangerschap en na de bevalling voor moeder en kind;
 • kan door middel van de juiste vragen achterhalen of er sprake is van een verslaving. Weet, indien nodig, door te verwijzen;
 • kent de gevolgen van ziekte op voedselbehoefte en inname;
 • heeft inzicht in de verschillende dieetvormen bij (chronische) ziekte;
 • kent verschillende bronnen van voedselinformatie en voedingsvoorlichting en kan de voor- en nadelen benoemen van deze bronnen;
 • kan een eigen mening/visie vormen t.a.v. voedselinformatie en voedingsvoorlichting;
 • kan een voedingsbehoefte vertalen naar een praktische uitvoering;
 • kan recepten aanpassen a.d.h.v. richtlijnen;
 • kan een dagmenu samenstellen voor ongewone situaties: op reis, vakantie, drukke baan etc.;
 • kan een globale anamnese doen a.d.h.v. boodschappenlijst of fotodagboek.

Competenties m.b.t. bewegen

 • kan diverse fittesten (conditie, lenigheid, kracht, lichaamsbouw) afnemen;
 • kan de fittesten interpreteren en vertalen in een persoonlijke beoordeling;
 • kan samen met de coachee de beweegdoelen en beweegredenen benoemen;
 • heeft inzicht in de belastbaarheid van de coachee en de consequenties voor training;
 • kan een trainingsprogramma opstellen binnen het leefstijlplan uitgaande van de richtlijn NNGB en of ACSM;
 • kan een beweegplan opstellen;
 • heeft kennis over het opstellen van trainingsprogramma’s voor diverse doelgroepen: kinderen, pubers, werknemers, ouderen;
 • heeft kennis over bewegen in relatie tot lichamelijke beperkingen, ziekten en aandoeningen;
 • heeft kennis van factoren die invloed hebben op blijvende deelname;
 • heeft kennis van omgevingsfactoren die invloed hebben op beweeggedrag;
 • heeft kennis over culturele verschillen en de betekenis voor een leefstijlplan;
 • kan groepscounseling toepassen in de vorm van een workshop gericht op gezond bewegen;
 • kan groepsvormen toepassen in verschillende settings (fitnesscentrum, buitensport etc.).

Meteen professioneel aan de slag

Al onze docenten hebben ruime ervaring in het werkveld. Je doet dus veel praktische kennis op. Om direct na je examen als leefstijlcoach aan de slag te gaan, werk je al tijdens de opleiding aan je eigen businessplan of product. Na je opleiding kun je bij ons terecht voor trainingen en themamiddagen over bewezen interventies en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van leefstijl en gezondheid. Zo blijf je je ontwikkelen.

Meld je meteen aan

Academie voor Leefstijl en Gezondheid